Archiwum kategorii: Blog

Przedawnienie roszczeń – prawo cywilne

Adwokat Ostrołęka prawo cywilne.

Przedawnienie roszczeń. Zasadniczo termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Istnieją jednak od tego uregulowania wyjątki odnośnie określonego rodzaju roszczeń. Z kolei roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub ugodą zawartą przed sądem albo mediatorem, przedawnia się z upływem lat 6. Wskazane okresy przedawnienia obliczane są w ten sposób, że koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Przerwanie biegu przedawnienia powoduje każda czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, dokonana bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Po każdym przerwaniu przedawnienia termin biegnie na nowo. Przedawnienie roszczeń z wyroku – Przedawnienie roszczeń z tytułu wykonawczego. Ostrołęka adwokat sprawy cywilne.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią AdwokackąAdwokat Ostrołęka Prawo Karne – Cywilne – Marek Garwarski.

Tel. 693 880 049

Skarga Nadzwyczajna Prawo Karne – Cywilne

Skarga nadzwyczajna prawo karne cywilne – adwokat Ostrołęka

To szczególna instytucja prawa służąca wzruszeniu prawomocnego orzeczenia rażąco naruszającego porządek prawny.

Jakich spraw dotyczy skarga nadzwyczajna

Skarga dotyczy spraw prawomocnie przed sądem zakończonych zarówno karnych, jak i cywilnych. Skarga ta ma na celu zapewnienie, by orzeczenie sądu było zgodne z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej.

Podstawy wniesienia skargi

Skargę nadzwyczajną należy oprzeć na zarzutach ściśle określonych w ustawie. Jest to naruszenia zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określonych w Konstytucji. Także jeśli skarżone orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. Podstawa skargi to także oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego. Dodatkowy warunek – orzeczenie nie może podlegać uchyleniu lub zmianie w trybie innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

Kto może wnieść skargę

Skargę nadzwyczajną może wnieść Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich. W zakresie swojej właściwości – także Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Termin wniesienia skargi

Skargę nadzwyczajną wnosi się w terminie 5 lat od dnia uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia. Jeżeli jednak od orzeczenia wniesiono kasację albo skargę kasacyjną – w terminie roku od dnia ich rozpoznania. Co istotne, do 03 kwietnia 2021r. skargę można składać na orzeczenia zapadłe wcześniej niż 5 lat wstecz, ale nie później niż po 17 października 1997 r. 

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią AdwokackąAdwokat Ostrołęka Prawo Karne – Cywilne – Marek Garwarski.

Tel. 693 880 049