Marek Garwarski Kancelaria Adwokacka

Rzetelność. Profesjonalizm. Doświadczenie.

Adwokat Ostrołęka – Rozwody
Adwokat Marek Garwarski – Ostrołęka

Adwokat Ostrołęka – rozwody

Zapewniam moim Klientom wszechstronną i kompleksową pomoc prawną oraz reprezentację w sprawach o rozwód. Jest to szczególnie istotne w procesach rozwodowych, albowiem rozstrzygana jest również kwestia władzy rodzicielskiej.

Moje rola, jako pełnomocnika, w procesie rozwodowym

Wszechstronne przygotowanie przeze mnie Klienta do procesu rozwodowego pozwala na ukierunkowanie i przeprowadzenie postępowania tak, by osiągnąć zamierzone cele procesowe. Klient na bieżąco otrzymuje ode mnie pełną wiedzę o postępie sprawy i celu oraz roli zastosowanych w sprawie instytucji prawnych. Omawiam z Klientem także techniczne aspekty związane z udziałem w rozprawie sądowej. Ustalam taką metodykę postępowania, by maksymalnie ochronić Klienta przed negatywnymi emocjami, które często w tego rodzaju sprawach występują. Wszechstronna pomoc w sprawach o rozwód, niejednokrotnie wymaga mojego równoległego zaangażowania w inne dziedziny prawa. Dotychczasowa praktyka prawnicza wskazuje, że podjęcie decyzji o rozwodzie ułatwia stronie zrobić kolejny krok, to jest ujawnić przed organami ścigania fakt popełnienia różnorakich przestępstw na jej szkodę dokonanych w tracie trwania małżeństwa. Ich wynik często ma istotny wpływ na wynik sprawy rozwodowej i rozstrzyganych tam zagadnień.

Zagadnienia, jakie rozstrzyga sąd w procesie o rozwód

W pierwszej kolejności sąd bada, czy pomiędzy stronami nastąpił zupełny i trwały rozkład więzi: uczuciowych, majątkowych i fizycznych. Sąd bada także okoliczności dotyczące dzieci rozwodzących się małżonków i ich sytuacji. W wyniku tego, sąd w wyroku rozwodowym orzeka o rozwiązaniu małżeństwa, w tym o ewentualnej winie. Sąd orzeka również o sposobie dalszego wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, w tym ewentualnie ustala kontakty rodzica z dzieckiem. Nadto sąd orzeka o alimentach jakie winien łożyć ten z rodziców, który nie sprawuje bezpośrednio opieki nad dzieckiem.

Zachęcam do korzystania z mojej pomocy jako adwokata, już na wstępnym etapie sprawy. Właściwe przygotowanie pozwu, bądź odpowiedzi na pozew, dobór środków dowodowych i argumentacji, znacznie ułatwia następnie osiągnięcie założonego celu.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką. Adwokat Ostrołęka rozwody – Marek Garwarski.

adwokat ostrołęka